gedichten

voor mij door mij

Liefde heeft geen woorden nodig.

Als je het een naam geeft gaat het leven.

Als je stopt je met de ander te vergelijken

en begin in je ware zelf te kijken

zal je meer dan ooit gaan groeien

en als de mooiste bloem gaan bloeien.

Wezen is zijn.                                                                                                                                               

Wie ben je                                                                                                                                                  Ik ken je alleen van uit mijn dromen                                                                                                        het is daar waar we samen komen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Al is Al zijn.

Om het beest te temmen

zal je het eerst 

uit zijn kooi moeten laten!

ONDERWIJS.

onder wezen

eigen wezen !IN WEZEN.

Los van alle                                                                                                                                      verwachting                                                                                                                                      is zijn.                                                                         

GOUD.

Dan als de mens zwijgt

gaat de geest spreken.

ODE

Zoals Jules deel
Zijn er niet veel

GOED VERSUS KWAAD

Gelijk twee machten

De mensheid pachten

TIJD !

Laat

Laten

Te laat

DICHTEN

Hoe dichter

de meer de kunst

Spijt

komt nimmer

op tijd.

BEKEERD

Die mens tot inzicht gekeerd

Het hart gestroomd tot geluk

zal wijsheid in zich dragen.

MOMENTUM

Wanneer de schaduw

Groter is dan jezelf !

EGO

Het is de dwaas gelegen

Verblind te raken

Van zichzelf.

WIJSHEID VAN DE GEEST

Zo wijs de pasgeborene

zonder enig aangeleerd

de adem zal inhouden

buiten de kunst van blijven drijven.

LEVEN

Al wankelend staande op de rand van de stoep

de tenen er reeds over

wachtend op het moment daar

voor de oversteek naar andere zijde.

HET RITME VAN AL WAT LEEFT
8 februari 21

Zoals de Reiger op een koude winterdag naar de Aalscholver kijkt en denkt, ik zou als hij willen duiken en vangen.

En de Aalscholver denkt, kon ik maar vissen als de Reiger zonder mijn veren pak nat te maken.

Wat deze scheef naar elk ander blikkende vogels niet laten zien is dat ook zij als tot EEN kloppend hart behoren.

Al wat zij laten zien is, dat de ene dag de Aalscholver meer en met gemak kan vangen dan de Reiger.

Zo ontstaat hier wellicht tijdens een eerste aanblik een ongelijk, maar niets is minder waar dan dat het gelijk is, en wel als aan de tussen pozen van de ene hartslag naar de ander.

Zo is het leven gegeven.


THE RYTHM OF ALL THAT LIVES.

As the Heron looks at the Cormorant on a cold winter's day and thinks, I would like to dive and catch it.

And the Cormorant thinks, if only I could fish like the Heron without getting my feather pack wet.

What these crookedly looking birds fail to show is that they too belong to ONE beating heart.

All they show is that one day the Cormorant can catch more and with ease than the Heron.

Thus, perhaps at first glance, an inequality arises here, but nothing could be further from the truth than the fact that it is equal, and that as at the intervals from one heartbeat to another.

That's how life is given.LET OP 

Een schijnsel is nog maar een fragment van het licht,

en zou daar door een bedrieglijk beeld op kunnen leveren.


PAY ATTENTION.

A glow is just a fragment of the light,

and could produce a false image there.


Zie door uw weerspiegeling heen

See through your reflection

Je kunt de waarheid van diverse kanten en wijze bezien

het zou daardoor jou de blik kunnen verruimen

maar zal niet veranderen

het is en blijft altijd die zelfde waarheid

en zal je nimmer bedriegen.

You can view the truth from different sides and from different ways,

it could broaden the view there because of you,

but will not change,

it is and always remains that same truth

and never cheat you.

?

Je hebt de denkende mens

en je hebt de na denker.

?

You have the thinking person
and you have the after thinker.

VOLG JE HART

Laat daar waar je gedachten je brengen

Ook je hart aanwezig zijn.

FOLLOW YOUR HEART.

Let where your thoughts take you

Your heart also be present.

Gedane zaken 

nemen geen keer 

Bedoeling er achter

dat je er zo van leer. 

Done business

don't take a turn.

intention behind it

that you learn so much from it.

Heb je vragen 

stel ze jezelf

komt het antwoord niet snel genoeg

is het daar voor jou

wellicht nog te vroeg.

Do you have questions

ask them yourself

the answer is not coming quickly enough

is it there for you

perhaps too early.

IK.

Had mezelf verscholen achter een rots

zo groot

dat ik er haast niet meer achter vandaan kon komen

Wees niet bang voor het onbekende

maak je zelf er mee bekend

en wees zelf die rots.


I.

Hid myself behind a rock

so big

that I could hardly get out of it anymore

Don't be afraid of the unknown

make yourself familiar with it

and be that rock yourself.

Het leven gaat als vanzelf

kost aan energie niet veel

jezelf daar in vinden 

dat is het lastigste deel.


Life comes naturally

does not cost much energy

find yourself in it

that's the tricky part.


Wat wij niet kennen

zullen wij niet herkennen.

What we don't know

we will not recognize.

NU

Heb de dag van morgen

zo lief als die van vandaag

maak je daar over nog geen zorgen

want wat komt is nog de vraag.


NOW.

Have tomorrow

as sweet as today's

don't worry about that just yet

because what will come is still the question.


LEREN

Gedragen op golven van energie

surfend van piek tot dal

meegevoerd door vreemde stromingen

van oever tot wal

verstrijk de tijd hier op aarde

groeiend tot in het heelal

intens verdriet leerde mij zien

maar geluk herkennen bovenal.

TO LEARN.

Carried on waves of energy

surfing from peak to valley

carried away by strange currents

from shore to shore

time pass here on earth

growing into the universe

intense sorrow taught me to see

but recognizing happiness above all.


Herkenning

Wat we zo aardig vinden aan en van elkaar

Is de herkenning van onszelf

Wat we niet zo aardig vinden aan en van elkaar

Is die zelfde herkenning van en in ons zelf.

In lak ech

Recognition

What we love about each other

Is the recognition of ourselves.

What we don't like about and from each other

Is that same recognition of and in ourselves.

In lak ech.


GROEI


Als kolkende rivieren van menselijk bloed

Door maan beschenen

Tot eb en vloed

Stil staan en doorgaan horen er bij

Leven wij het leven zij aan zij

Elk ander liefhebbend en hatend zowel

Laten verschil zien

Tussen hemel en hel

Vergeten vergeven een groot goed

Is uit eindelijk, wat er toe doet.

GROWTH.

Like rushing rivers of human blood

Lit by moon

Until ebb and flow

Standing still and continuing are part of it

We live life side by side

Loving each other and hating both

Show difference

Between heaven and hell

Forgetting,  forgive a great good

Finally, is what matters.